Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet

 • prostřednictvím datové schránky, ID DS: rv7xdkm,
 • emailem na adrese sekretariat@sosjilove.cz
 • poštou na adrese: SOŠ a SOU Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem:

 • uplatnění práva na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školy je Oldřich Bradáč,
tel. č. 724 942 134, email: dpo.bradac@seznam.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • státní občanství;
 • místo narození;
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 • datum zahájení vzdělávání v učilišti;
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
 • vyučovací jazyk;
 • údaje o znevýhodnění žáka;
 • údaje o mimořádném nadání žáka;
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou,
 • závěry vyšetření uvedené v doporučení školského poradenského zařízení;
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce.